zrodla finansowania dzialalnosci

image Strona startowa       image        image        image        image        image       

Tematy

Alchemiczka - myśli nocą zapisane

Temat: CD Student / ebooki
...Analiza ekonomiczna - stopa zwrotu Analiza finansowa - wskaźniki (11 stron) Analiza kosztów własnych (15 stron) Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej (10 stron) Bilans (23 strony) Budżetowanie (21 stron) Ewidencja i rozliczanie kosztów Płynność finansowa (10 stron) Pokrycie finansowe (7 stron) Próg rentowności (11 stron) Rentowność przedsiębiorstwa Sprawozdania finansowe (8 stron) Wewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw (11 stron) Wskaźniki rentowności (7 stron) Wycena przedsiębiorstwa (7 stron) Zarządzanie kapitałem (35 stron) Zewnętrzne
Źródło: whouse.pl/showthread.php?t=26314



Temat: Uwaga!!!szkolenia, projekt dla mam!!!
...przychodzącej do firmy: rachunki,faktury,wystawia nie dokumentów księgowych,rozliczenia pracownicze: ZUS i US,wymogi formalne dot. zatr. pracowników, prowadzenie akt osobowych,podstawowe akty prawne regulujące sprawy księgowo-kadrowe w firmie. ABC przedsiębiorczości - zakładanie, prowadzenie i zasady rozliczeń działalności gosp, zasady marketingu, marketing-mix, analiza otoczenia SWOT i TOWS, public relations, zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej: kredyty bankowe, fundusze strukturalne, inne źródła finansowania. Szkolenia językowe j.ang/niem-96h-Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metodę eklektyczną: konwersacje, dramę, gry, dyskusje, symulacje, ćwiczenia rozwijające receptywne i produktywne sprawności jęz,oraz rozwijanie strategii uczenia się kreatywności językowej.Dla każdego BO przewidziano podręcz,...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=445255


Temat: Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Sam plan wygląda interesująco. Dodałbym tylko gdzieś trochę danych rynkowych: jak w praktyce wygląda finansowanie przedsiębiorstw w Polsce. Jeśli chodzi o opracowania to np. referat o finansowaniu przediębiorstw, cała kategoria Franchising czy źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.
Źródło: forum.abc-ekonomii.net.pl/viewtopic.php?t=903


Temat: Ustawa o związkach zawodowych.
...5) zasady nabywania i utraty członkostwa, 6) prawa i obowiązki członków, 7) strukturę organizacyjną związku ze wskazaniem, które z jednostek organizacyjnych związku mają osobowość prawną, 8) sposób reprezentowania związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku, 9) organy związku, tryb ich wyboru i odwołania, zakres ich kompetencji oraz okres kadencji, 10) źródła finansowania działalności związku oraz sposób ustanawiania składek członkowskich, 11) zasady uchwalania i zmian statutu, 12) sposób rozwiązania związku i likwidacji jego majątku. Art. 14. [Obowiązek rejestracji] 1. Związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Sądzie Najwyższym , zwanym dalej "rejestrem". 1.a Prezes Sądu Najwyższego jest zobowiązany do rozpatrywania wniosków....
Źródło: an.wirtualny-swiat.com/viewtopic.php?t=3588


Temat: Źródła finansowania działalności operacyjnej przedsiebiorstw
Witam za tydzień mam obrone imusze pytanie opracować na temat: żródła finansowania dzialalności operacyjenej, nigdzie nie moge tego znaleźć są tylko w działalności inwestycyjnej gospodarczej ale nie ma operacyjnej,może ma ktoś jakąś wiedze na ten temat??prosze o pomoc!
Źródło: forum.abc-ekonomii.net.pl/viewtopic.php?t=190


Temat: ieu - dr hab. pancer cybulska
...europejskiego 3. Traktaty: treść oraz funkcja zapisów traktatowych - Traktaty założycielskie - Jednolity Traktat Europejski - Traktat z Maastricht - Traktat Amsterdamski - Traktat Nicejski - Traktat Akcesyjny w sprawie przystąpienia Polski(…) 4. Budżet UE - przychody i wydatki budżetu - kontrola wykonania budżetu - repartycja dochodów i wydatków pomiędzy państwa członkowskie, płatnicy netto - pozabudżetowe źródła finansowania działalności UE 5. Wspólna polityka rolna: wspólne organizacje rynków rolnych, instrumenty interwencji, polityka rozwoju obszarów wiejskich, finansowanie WPR 6. Wspólna polityka handlowa - zasady i narzędzia wspólnej polityki handlowej - handel wewnętrzny i zewnętrzny UE 7. Polityka spójności - dysproporcje w rozwoju regionalnym UE - cele i zasady działań strukturalnych - fundusze...
Źródło: forumue.pl/viewtopic.php?t=1239


Temat: [22.09.08] Podstawy przedsiębiorczości pytanie humanistyczne
...przed założeniem firmy: - pomysł na biznes -> cel założenia firmy - określenie szans i zagrożeń - opracowanie strategii rozwoju firmy - forma prawna - opracowanie biznes planu - wpis do ewidencji, umowa na piśmie Wybór formy prawnej (kwestie): - kto ponosi odpowiedzialność materialną i podejmuje ryzyko - kto sprawuje funkcje kierownicze i jest uprawniony do reprezentowania spółki - w jaki sposób określa się źródła finansowania działalności - kto decyduje o podziale zysku i kto pokrywa straty Wybór formy prawnej podmiotu zależy od: - rozmiaru działalności - wielkości posiadanych zasobów kapitałowych - możliwości pozyskania wspólników - wyboru formy zatrudnienia w swojej firmie - posiadanych kwalifikacji Kodeks spółek handlowych: - w spółkach osobowych wspólnicy bezpośrednio prowadzą sprawy spółki,...
Źródło: club-nation.eu/showthread.php?t=51023